11th APR Leaders Summit!

We are back on #APRsummitBKK! For our release on the yearbook from the 11th APR Leaders Summit! 💜✨

You can access the 11th APR Leaders Summit’s Yearbook via https://anyflip.com/yghix/dtsw/ or the provided QR code🖊

#SYMTTH

Chúng tôi đã trở lại #APRsummitBKK! Để phát hành của chúng tôi về kỷ yếu từ Hội nghị thượng đỉnh Lãnh đạo APR lần thứ 11! 💜✨

Bạn có thể truy cập vào Sách kỷ yếu của Hội nghị thượng đỉnh APR Leaders lần thứ 11 qua https://anyflip.com/yghix/dtsw/ hoặc mã QR đã cung cấp 🖊

#SYMTTH

Loading