Thư luân lưu số 05/2022 của APR

Bản tiếng anh

CALL FOR PROJECT PROPOSAL: ASIA-PACIFIC REGIONAL TICKET TO LIFE PROJECT EXPANSION

Greetings from the Asia-Pacific Support Centre!

As you are aware, the Ticket to Life Project is the flagship project of the Asia-Pacific Region. This project aims to enable children and young people in Especially Difficult Circumstances, ages 6 to 18 years from developing countries, to develop a plan for their lives through Scouting that will prepare them to have a meaningful life as responsible adults.

With this, we would like to be more inclusive and expand the project to the following categories of vulnerable youth, as follows:

 1. Street children and youth: Street child or youth is “any girl or boy who has not reached adulthood, for whom the street (in the broadest sense of the word, including unoccupied dwellings, wasteland, etc.) has become her or his habitual abode and sources of livelihood, and who is inadequately protected, supervised or directed by responsible adults.”
 2. Children and youth affected by conflict or disaster (Humanitarian Settings): The impact of conflict, natural disasters, and climate change is forcing children to flee their homes, trapping them behind conflict lines, and putting them at risk of disease, violence, and exploitation.
 3. Refugees are people who have fled war, violence, conflict, or persecution and have crossed an international border to find safety in another country.
 4. Internally Displaced People (IDPs): persons or groups of persons who have been forced or obliged to flee or to leave their homes or places of habitual residence, in particular as a result of or to avoid the effects of armed conflict, situations of generalized violence, violations of human rights or natural or human-made disasters, and who have not crossed an internationally recognized state border.
 5. Children and youth affected by HIV: children and adolescents living with HIV
 6. Children and youth living with disabilities: Persons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual, or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others.
 7. Orphan children and youth or in care of public or private authority: A child or young person who has lost one or both parents. In some cases, children are taken from their families for their protection due to neglect by their families which may include sexual, physical, or emotional abuse.
 8. Ethnic minorities: An ethnic group generally share a common sense of identity and common characteristics such as language, religion, tribe, nationality, race, or a combination thereof. The term “ethnic minority” generally refers to ethnic or racial groups in a given country in which they are in a non-dominant position vis-à-vis the dominant ethnic population.
 9. Children in conflict with the law who are in juvenile facilities/youth detention centers: child and young offenders in the custody of the police or criminal justice institutions.

If your National Scout Organization is interested in carrying out this project and believes that you have a potential beneficiary, kindly complete and submit the attached project proposal form for each troop with the following criteria and return it to the TTL Project Management Team <[email protected]> on or before 31 May 2022.

The project criteria are:

 • The proposal should involve an existing Scout Troop within your NSO, running for at least six months or it can be an existing project involving vulnerable young people who are potential Scout members.
 • The project should involve any of the nine categories of vulnerable youth mentioned above.
 • The project is preferably for young people aged 6 to 18 years old (Scout until the Rover Section).
 • The project should have a minimum of 32 Scouts/young people and an identified Unit Leader for this group.After receiving the proposal/s from your NSO, the project management team will evaluate the proposal you submitted. The project will provide a matching grant for the approved projects. We will confirm the amount of the matching grant based on the merit of the project proposal.Thank you, and looking forward to your NSO joining the Ticket To Life Project.

Bản tiếng Việt (Google)

KÊU GỌI ĐỀ XUẤT DỰ ÁN: DỰ ÁN MỞ RỘNG TẤM VÉ CUỘC ĐỜI KHU VỰC CHÂU Á-PACIFIC

Trung tâm Hỗ trợ Châu Á – Thái Bình Dương xin trân trọng kính chào!

Như các bạn đã biết, Dự án Tấm Vé Cuộc Đời là dự án chủ đạo của Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Dự án này nhằm tạo điều kiện cho trẻ em và thanh thiếu niên ở những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, từ 6 đến 18 tuổi từ các nước đang phát triển, phát triển một kế hoạch cho cuộc sống của các em thông qua Hướng đạo để chuẩn bị cho các em có một cuộc sống ý nghĩa như những người trưởng thành có trách nhiệm.

Với điều này, chúng tôi muốn bao trùm hơn và mở rộng dự án tới các đối tượng thanh thiếu niên dễ bị tổn thương như sau:

 1. Trẻ em đường phố và thanh thiếu niên: Trẻ em đường phố hoặc thanh thiếu niên là “bất kỳ trẻ em gái hoặc trẻ em trai nào chưa đến tuổi trưởng thành, mà đường phố (theo nghĩa rộng nhất của từ này, bao gồm cả những nơi ở không có người ở, đất hoang, v.v.) đã trở thành nơi ở thường xuyên của họ và các nguồn sinh kế, và những người được bảo vệ, giám sát hoặc hướng dẫn không đầy đủ bởi những người lớn có trách nhiệm. “
 2. Trẻ em và thanh thiếu niên bị ảnh hưởng bởi xung đột hoặc thảm họa (Cơ sở nhân đạo): Tác động của xung đột, thiên tai và biến đổi khí hậu đang buộc trẻ em phải rời bỏ nhà cửa, nhốt chúng sau các ranh giới xung đột và khiến chúng có nguy cơ mắc bệnh tật, bạo lực và bóc lột .
 3. Người tị nạn là những người đã chạy trốn khỏi chiến tranh, bạo lực, xung đột hoặc bị ngược đãi và đã vượt qua biên giới quốc tế để tìm kiếm sự an toàn ở một quốc gia khác.
 4. Những người sống sót trong nội bộ (IDP): những người hoặc nhóm người bị ép buộc hoặc bắt buộc phải chạy trốn hoặc rời khỏi nhà hoặc nơi thường trú của họ, đặc biệt là do hoặc để tránh tác động của xung đột vũ trang, các tình huống bạo lực chung , vi phạm nhân quyền hoặc thảm họa tự nhiên hoặc nhân tạo, và những người không vượt qua biên giới quốc gia được quốc tế công nhận.
 5. Trẻ em và thanh thiếu niên bị ảnh hưởng bởi HIV: trẻ em và thanh thiếu niên sống chung với HIV
 6. Trẻ em và thanh thiếu niên sống với người khuyết tật: Người khuyết tật bao gồm những người bị khiếm khuyết lâu dài về thể chất, tinh thần, trí tuệ hoặc giác quan mà tương tác với các rào cản khác nhau có thể cản trở sự tham gia đầy đủ và hiệu quả của họ vào xã hội trên cơ sở bình đẳng với những người khác.
 7. Trẻ em mồ côi và thanh thiếu niên hoặc đang được cơ quan nhà nước hoặc tư nhân chăm sóc: Một đứa trẻ hoặc thanh niên mất cả cha lẫn mẹ. Trong một số trường hợp, trẻ em bị gia đình đưa đi để được bảo vệ do bị gia đình bỏ rơi, có thể bao gồm xâm hại tình dục, thể chất hoặc tình cảm.
 8. Các dân tộc thiểu số: Một nhóm dân tộc thường có chung ý thức về bản sắc và các đặc điểm chung như ngôn ngữ, tôn giáo, bộ tộc, quốc tịch, chủng tộc hoặc sự kết hợp của chúng. Thuật ngữ “dân tộc thiểu số” thường dùng để chỉ các nhóm dân tộc thiểu số hoặc chủng tộc ở một quốc gia nhất định mà họ ở vị trí không thống trị so với dân số dân tộc thống trị.
 9. Trẻ em vi phạm pháp luật đang ở trong các cơ sở vị thành niên / trung tâm giam giữ thanh thiếu niên: trẻ em và thanh thiếu niên phạm tội đang bị cảnh sát hoặc cơ quan tư pháp hình sự giam giữ.

Nếu Tổ chức Hướng đạo Quốc gia của bạn quan tâm đến việc thực hiện dự án này và tin rằng bạn có một người thụ hưởng tiềm năng, vui lòng hoàn thành và gửi biểu mẫu đề xuất dự án đính kèm cho mỗi quân với các tiêu chí sau và gửi lại cho Nhóm Quản lý Dự án TTL <ticket2life @ scout .org> vào hoặc trước ngày 31 tháng 5 năm 2022.

Tiêu chí của dự án là:

 • Đề xuất nên liên quan đến Đội hướng đạo hiện có trong NSO của bạn, hoạt động ít nhất sáu tháng hoặc nó có thể là một dự án hiện có liên quan đến những người trẻ dễ bị tổn thương các thành viên hướng đạo tiềm năng.
 • Dự án nên liên quan đến bất kỳ đối tượng nào trong số chín loại thanh niên dễ bị tổn thương nêu trên. Dự án được ưu tiên dành cho thanh thiếu niên từ 6 đến 18 tuổi (Hướng đạo sinh cho đến Rover Tiết diện).
 • Dự án phải có tối thiểu 32 Hướng đạo sinh / thanh niên và một Trưởng đơn vị đã xác định cho nhóm này.
 • Sau khi nhận được / các đề xuất từ ​​NSO của bạn, nhóm quản lý dự án sẽ đánh giá đề xuất mà bạn đã gửi. Dự án sẽ cung cấp một khoản tài trợ phù hợp cho các dự án đã được phê duyệt. Chúng tôi sẽ xác nhận số tiền tài trợ phù hợp dựa trên thành tích của đề xuất dự án.

Cảm ơn bạn và mong NSO của bạn tham gia Dự án Vé vào đời.

FILE ĐÍNH KÈM (Tải về bấm vào đây) 

 773