Thư luân lưu số 4 năm 2022 từ APR

Bảng tiếng Anh

CIRCULAR NO. 04, SERIES OF 2022
To: Chief Commissioners
International Commissioners
Chief Scout Executives

25 April 2022

APR Committees/Sub-Committees

Dear Colleagues,

Greetings from Asia-Pacific Support Centre!

The Asia-Pacific Regional Scout Committee, in its special meeting held on 23 April 2022, on the recommendation of the sub-committee scrutiny panel, has appointed the following members to advisory committees that will be fully functional immediately after the induction scheduled to take place on 18-24 May 2022:

APR Scout Foundation Management Committee

1. Haque Nazmul Kazi, Bangladesh
2. Dominic Chun-ho Chu, Hong Kong
3. Mohammed Ali Khalid, India
4. Tadashi Paul Murayama, Japan
5. Lee Young Ku, Korea
6. Rajalingam Ramasamy, Malaysia
7. *Sherman Hsiao-Ming Sheng, TGA Scouts of China
8. Ahmad Rusdi, Indonesia

(The President of this committee will be elected in its first meeting amongst themselves and will be announced accordingly.)

APR Awards Committee

1. Kirsty Brown, Australia
2. Joseph Lau, Hong Kong
3. Hiroshi Shimada, Japan
4. Aishath Ahlam, Maldives
5. Tan Cheng Kiong, Singapore
6. *Jose Rizal Pangilinan, Regional Director

(The Chairman of this committee will be elected in its first meeting amongst themselves and will be announced accordingly.)

APR Plan Monitoring Task Force

1. Madhusudan Avala, India Chairman
2. Mahmudul Haque, Bangladesh
3. Eric Sheung-tung Lee, Hong Kong
4. Parafina Redempto, Philippines
5. Atchara Sakrajai, Thailand

Simon Hang-Bock Rhee – RSC Advisor

APR Scout Bazaar Management Team

1. Jimmy A. Ang, Philippines Chairman
2. *Sherman Hsiao-Ming Sheng, TGA Scouts of China
3. Eilif Teng-Chien Wang, TGA Scouts of China
4. Anna Kit-Chi Wong, Hong Kong
5. *Jose Rizal Pangilinan, Regional Director

David W. Jones, Australia – Advisor, Scout Supply Chain Inc. Trustee

Messengers of Peace Regional Decision Committee

1. Paul Parkinson, Australia
2. Yang, Yung-Chin, Regional Scout Committee
3. *Jose Rizal Pangilinan, Regional Director

APR Task Force on Strategy for Scouting (Beyond 2023)

1. Neville Tomkins, Australia Chairman
2. Jason Ng, Hong Kong
3. Kumar Ritesh Agarwal, India
4. Ang Kah Hin Andrew, Singapore

Mohd Zin Bidin – RSC Advisor

*by virtue of their position in other committees in line with respective committee Terms of Reference

 

Bảng dịch tiếng Việt

THƯ LƯU LUÂN SỐ. 04 NĂM 2022

Kính gửi: Các ủy viên trưởng

Ủy viên quốc tế

Giám đốc điều hành hướng đạo sinh

25 tháng 4 năm 2022

Ủy ban / Tiểu ban APR

Kính gửi Quý Trưởng

Lời chào từ Trung tâm Hỗ trợ Châu Á – Thái Bình Dương!

Ủy ban Hướng đạo Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, trong cuộc họp đặc biệt được tổ chức vào ngày 23 tháng 4 năm 2022, theo đề nghị của hội đồng giám sát của tiểu ban, đã bổ nhiệm các thành viên sau vào các ủy ban cố vấn sẽ hoạt động đầy đủ ngay sau khi cuộc giới thiệu dự kiến ​​diễn ra vào ngày 18-24 tháng 5 năm 2022:

Ủy ban Quản lý Quỹ Hướng đạo APR

1. Haque Nazmul Kazi, Bangladesh
2. Dominic Chun-ho Chu, Hồng Kông
3. Mohammed Ali Khalid, Ấn Độ
4. Tadashi Paul Murayama, Nhật Bản
5. Lee Young Ku, Hàn Quốc
6. Rajalingam Ramasamy, Malaysia
7. * Sherman Hsiao-Ming Sheng, Hướng đạo sinh TGA Trung Quốc
8. Ahmad Rusdi, Indonesia

(Chủ tịch của ủy ban này sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên giữa họ và sẽ được công bố tương ứng.)

Ủy ban Giải thưởng APR

1. Kirsty Brown, Úc
2. Joseph Lau, Hồng Kông
3. Hiroshi Shimada, Nhật Bản
4. Aishath Ahlam, Maldives
5. Tan Cheng Kiong, Singapore
6. * Jose Rizal Pangilinan, Giám đốc khu vực

(Chủ tịch của ủy ban này sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên giữa họ và sẽ được công bố tương ứng.)

Lực lượng đặc nhiệm giám sát kế hoạch APR

1. Madhusudan Avala, Chủ tịch Ấn Độ
2. Mahmudul Haque, Bangladesh
3. Eric Sheung-tung Lee, Hồng Kông
4. Parafina Redempto, Philippines
5. Atchara Sakrajai, Thái Lan

Simon Hang-Bock Rhee – Cố vấn RSC

Nhóm quản lý APR Scout Bazaar

1. Jimmy A. Ang, Chủ tịch Philippines
2. * Sherman Hsiao-Ming Sheng, Hướng đạo sinh TGA Trung Quốc
3. Eilif Teng-Chien Wang, Hướng đạo sinh TGA Trung Quốc
4. Anna Kit-Chi Wong, Hong Kong
5. * Jose Rizal Pangilinan, Giám đốc khu vực

David W. Jones, Úc – Cố vấn, Người được ủy thác của Scout Supply Chain Inc.

Sứ giả của Ủy ban Quyết định Khu vực Hòa bình

1. Paul Parkinson, Úc
2. Yang, Yung-Chin, Ủy ban Hướng đạo khu vực
3. * Jose Rizal Pangilinan, Giám đốc khu vực

Lực lượng đặc nhiệm APR về Chiến lược hướng đạo (Ngoài năm 2023)

1. Neville Tomkins, Chủ tịch Úc
2. Jason Ng, Hồng Kông
3. Kumar Ritesh Agarwal, Ấn Độ
4. Ang Kah Hin Andrew, Singapore

Mohd Zin Bidin – Cố vấn RSC

* nhờ vị trí của họ trong các ủy ban khác phù hợp với Điều khoản tham chiếu của ủy ban tương ứng

 896