Video – Các bài hát ngành Ấu CD ALBUM 2

Danh sách bài hát trong album này

Quý Trưởng chọn bài hát bấm vào icon 1/24 góc trên bên phải của video

 1. Akela sói già của em
 2. Bandarlog mang mowgly
 3. Chào đón akela
 4. Cầm tay
 5. Cùng akela đi săn
 6. Luật sói
 7. Luật rừng 1
 8. Gọi sói
 9. Hoa đỏ sói con
 10. Hội đồng dưới trăng
 11. Cùng akela vô rừng
 12. Họp bầy 2
 13. Kiến bò bụng
 14. Hoa đỏ rừng xanh
 15. Luật rừng 1
 16. Mua baloo 1
 17. Sói già của em
 18. Theo bagheera
 19. Sói con mở mắt vểnh tai
 20. Nhân vật rừng 1
 21. Rừng xanh anh em
 22. Sói nhè
 23. Nhân vật rừng 2
 24. Bài hát sinh hoạt ngành ấu/Playlist 2

Loading