LUẬT VÀ LỜI HỨA

Lời hứa Hướng Đạo

 • Tôi lấy danh dự hứa cố gắng hết sức:
 • Làm bổn phận đối với Tín ngưỡng tâm linh và Quốc gia tôi,
 • Giúp đỡ mọi người bất cứ lúc nào,
 • Tuân theo Luật Hướng đạo.

Luật Hướng Đạo

 1. Hướng đạo sinh trọng Danh dự, ai cũng có thể tin lời nói của Hướng đạo sinh.
 2. Hướng đạo sinh trung thành với tổ quốc, cha mẹ và người cộng sự.
 3. Hướng đạo sinh có bổn phận giúp ích mọi người.
 4. Hướng đạo sinh là bạn khắp mọi người và xem hướng đạo sinh nào cũng như anh/chị em.
 5. Hướng đạo sinh lễ độ và liêm khiết.
 6. Hướng đạo sinh yêu thương các sinh vật.
 7. Hướng đạo sinh vâng lời cha mẹ và huynh trưởng mà không biện bác.
 8. Hướng đạo sinh gặp khó khăn vẫn vui tươi.
 9. Hướng đạo sinh tiết kiệm của mình và của người.
 10. Hướng đạo sinh trong sạch từ tư tưởng, lời nói đến việc làm.

 8,346