Một số thông tin về Trại họp bạn HĐTG lần thứ 25 tại Korea năm 2023

Thông báo số 1

Thông báo số 2

Một số hoạt động

Một số vấn đề về ẩm thực

Tiêu chuẩn trại sinh

Mẫu số 1 (bấm vào đây để tải về)

Mẫu số 1 IST (bấm vào đây để tải về)

 4,784